Maria ORSTO | Pakitiringa - Rain

Maria ORSTO
Australia 1962

Pakitiringa - Rain 2007
natural earth pigments on canvas
200.0 (h) x 160.0 (w) cm Artbank Collection

PREVIOUS SCREEN