Nyapanyapa YUNUPINGU | White painting #6

Nyapanyapa YUNUPINGU
Australia 1943 /1947

White painting #6 2009
natural earth pigments on stringybark
168.0 (h) x 75.0 (w) cm On loan from artist and private lender © Nyapanyapa Yunupingu courtesy Buku-Larrnggay Mulka

PREVIOUS SCREEN