Hokusai Icon NGA Home   Home   Themes   Education   Compare Works   Search
 
Monet Logo top
  Monet Logo Bottom

Toshiusai SHARAKU, Hanshiro IV as Shigenoi, a wet nurse, 1794, Kansas City Collection
Toshiusai SHARAKU, Miyako Dennai III, the presenter at the Miyako-za theatre, 1794,