DETAIL : Jeffrey SMART  born 1921 'Wallaroo' 1951  oil on plywood NGA 1959.17  � Jeffrey Smart
Eric THAKE | Kosciusko and the Murray Flats at Towong.

Eric THAKE Kosciusko and the Murray Flats at Towong.